Nieuws

Agenda Algemene Ledenvergadering dinsdag 26 november 2013

Uitnodiging

Agenda Algemene Ledenjaarvergadering

IJsclub ,,Eendracht “ Nij Beets

dinsdag 26 november 2013.

 

‘t Trefpunt . aanvang 20.00 uur

 

 

1. opening

2. mededelingen en ingekomen stukken

3. notulen jaarvergadering 22 november 2012

4. jaarverslag secretaris

5. jaarverslag penningmeester

6. verslag kascommissie

7. benoeming nieuw lid kascommissie

8. bestuursverkiezing ;

 

J. Kooyker aftredend en niet herkiesbaar

H. Hospes aftredend en herkiesbaar

M.v.d.Hem aftredend en herkiesbaar

Voordracht bestuur: A. Annema kiesbaar

9. nieuwe ijsbaan en clubhuis

 

10. rondvraag

 

11. sluiting

 

 

De heer Wiebe Wieling, voorzitter Elfstedenbestuur, zal een praatje houden over allerlei zaken, betreffende de Elfstedentocht en andere zaken.

 

Het is de bedoeling dat de heer Wieling om 20.00 uur aan het woord komt, daarna pauze en vervolgens gaan we verder met de reguliere Algemene Ledenjaarvergadering van de IJsclub Eendracht.

 

Naast de leden van de ijsclub zullen ook aanwezig zijn de leden van de Vrouwen van Nu en de schietvereniging.

 

 

Terug